top of page

Narukami 

伊贺忍者"疾风"(Hayate)的同伙。

Narukami可化身为72种容貌。由Narukami主演的CNP动漫正在制作中。

Hayate & Narukami

bottom of page